Header image

נ"ך און מער

"...מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו..."

(רמב"ם: הלכות מלכים פרק יא' הלכה א׳)

נ"ך

 

און מער