Header image

ג' מדוע אנו נוטים לתת לתורה שבעל פה יותר סמכות מאשר לתנ"ך עצמו?

 

הבט בפסוקים הבאים לדוגמה:

וְיָמִים רַבִים לְיִשְרָאֵל לְלֹא אֱ'י אֱמֶת ולְלֹא כֹהֵן מוֹרֶה ולְלֹא תוֹרָה:

(דברי הימים ב' פרק טו', פסוק ג׳)

הַכֹהֲנִים לֹא אָמְרו אַיֵה ה' וְתֹפְשֵי הַתוֹרָה לֹא יְדָעונִי וְהָרֹעִים פָשְעו בִי וְהַנְבִיאִים נִבְאו בַבַעַל וְאַחֲרֵי לֹא יוֹעִלו הָלָכו:

(ירמיהו פרק ב', פסוק ח׳)

וַיְהִי כְכַלוֹת משֶה לִכְתֹב אֶת דִבְרֵי הַתוֹרָה הַזֹאת עַל סֵפֶר עַד תֻמָם:

(דברים פרק ל"א, פסוק כ"ד׳)

 

חזרה>>